Agencja pracy Wrocław

Szybkim sposobem znalezienia pracy na określony okres czasu jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Wyjątkowo jest to polecane studentom, którzy chcą zarobić sobie przez niedługi okres czasu, np. w wakacje. Dobra agencja pracy Wrocław jest pośrednikiem pomiędzy pracodawcą a pracownikiem poszukującym tymczasowej pracy. Pracownik zatrudniony przez agencję pracy Wrocław ma identyczne prawa jak inni zatrudnieni pracujący w miejscu jego zatrudnienia, może korzystać z wszelakich ułatwień socjalnych jakie mają inni pracownicy zatrudnieni w firmie w którym wykonuje pracę. Naturalnie pracownik ma dodatkowo obowiązki takie same jak inni pracownicy pracujący w zakładzie oraz powinien stosować się do zaleceń przełożonych. Obowiązuje go również przestrzeganie regulaminu i zasad BHP ustalonych w zakładzie pracy. Przed zawarciem umowy o pracę agencja pracy Wrocław i pracodawca dokonują na piśmie ustaleń niezbędnych dla warunków zatrudnienia pracownika oraz ustalają, jakie obowiązki dotyczące wypłaty należności za podróż służbową oraz udzielania urlopu wypoczynkowego przysługują pracownikowi. Umowa o pracę może być zmieniona w drodze dogadania się stron albo wypowiedzenia zmieniającego. Umowa rozwiązuje się z upływem ustalonego między stronami czasu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz użytkownika Pracodawca nie powinien dać pracownikowi innej pracy niż zawarta jest w umowie Po zawarciu umowy o pracę agencja kieruje zainteresowanego do pracy u pracodawcy. Obowiązki pracodawcy spoczywają tak samo na agencji, jak i na użytkowniku. Do agencji obowiązków należy rekrutacja, wstępne badania zdrowotne,powiadomienie Urzędu Pracy o zatrudnieniu oraz zgłoszenie pracownika do ZUSu. W przypadku niedostosowania się przez pracodawcę umowy identycznego traktowania pracownik na czas określony może starać się od agencji odszkodowania w wysokości nie niższej niż podstawowe wynagrodzenie zawarte w umowie o pracę. Chętnym, skierowanym do pracy tymczasowej na warunkach umów prawa cywilnego, będzie należała z mocy ustawy ochrona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż zgodnie z ustawą kodeksu prawa obowiązek pracodawcy dotyczący przestrzegania przepisów bhp obejmuje także wszystkie osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Z uwagi na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej agencja pracy Wrocław współpracuję z firmami zagranicznymi dlatego też może polecić polskim kandydatom pracę w krajach Unii. Dzięki temu kandydaci zdobywają niezbędne w dzisiejszych czasach doświadczenie, które pozwala na lepszą rangą na polskim rynku pracy. W związku z ogromną popularnością wyjazdów oferowanych poprzez agencję polscy kandydaci promowani są poza granicami naszego kraju jako uczciwi i bardzo pracowici. Oferty zatrudnienia skierowane są zarówno do osób będących na początku swojej kariery zawodowej jak i do kandydatów posiadających już doświadczenie albo też określone kwalifikacje. Z punktu widzenia pracodawcy agencja pracy Wrocław ułatwia znalezienie pracownika w chwilach kiedy jest zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, np. w barach w okresie świątecznym lub w sadach owocowych w okresie sezonowym.