Zatrudnienie pracowników tymczasowych

Zatrudnienie pracowników czasowych od 2003 roku reguluje ustawa, która pozwala pracodawcy skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Zaangażowanie pracownika tymczasowego jest korzystne dla pracodawcy w przypadku wykonywania działań o charakterze chwilowym lub doraźnym. Pracownicy tymczasowi Szczecin to głównie młodzi ludzie, którym zawód umożliwia zdobycie pierwszego doświadczenia oraz jest szansą zdobycia funduszy. Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę na czas ustalony lub na podstawie umowy na realizację określonej pracy. Pracodawca korzystający z usług agencji pracy tymczasowej musi uzgodnić w umowie na piśmie z agencją pracy rodzaj pracy która ma zostać powierzona pracownikowi tymczasowemu. Ponadto niezbędne jest określenie wymagań jakie mają spełniać pracownicy tymczasowi Szczecin i określenie terminu wykonywania pracy jak i miejsca wykonywania pracy tymczasowej. Pracodawca użyczający pracownika pochodzącego z agencji tymczasowej powiadamia agencję o wynagrodzeniu za pracę pracownika tymczasowego oraz warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy. Umowa o pracę, którą zawierają pracownicy tymczasowi Szczecin z agencją pracy tymczasowej winna precyzować typ umowy o pracę oraz wskazywać pracodawcę użyczającego pracownika z agencji pracy tymczasowej. Poza tym w umowie uściśla się czas trwania umowy oraz warunki zatrudnienia pracowników, w szczególności pensję oraz datę i formę wypłacania wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej. W umowie zawieranej na czas określony strony mogą zastrzec możliwość wcześniejszego zerwania umowy zarówno przez pracowników tymczasowych Szczecin oraz przez pracodawcę. Umowę o pracę tymczasową zawiera się w formie pisemnej. Jeśli umowa nie była zawarta na piśmie agencja pracy tymczasowej potwierdza pracownikowi tymczasowemu pisemnie rodzaj zawartej umowy oraz jej warunki nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.